kernelconfig_penguin

SMSC LAN95XX based USB 2.0 10/100 ethernet devices

modulename: smsc95xx.ko
configname: CONFIG_USB_NET_SMSC95XX

Linux Kernel Configuration
└─> Device Drivers
└─> Network device support
└─> USB Network Adapters
└─> SMSC LAN95XX based USB 2.0 10/100 ethernet devices

This option adds support for SMSC LAN95XX based USB 2.0
10/100 Ethernet adapters.


source code:


drivers/net/usb/smsc95xx.c